• Regulamin

Regulamin sklepu

2020-09-23

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy Varius Ryszard Stoike Piękna 13, 85-782 Bydgoszcz REGON: 870306047 NIP: 875-134-29-52 (zwaną poniżej Varius) i jej Klientami w sklepie internetowym Varius.pl. 
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej sklep@varius.pl  lub na numer telefonu  602637149. Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 o 15:00

II. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia
1. Przebieg procesu zamówienia
 •  Varius oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów włókienniczych. Klient, klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi np. rodzaju, wielkości lub koloru. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.
 • Klikając na przycisk "Twój koszyk", wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.
 • Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk "do zamówienia/kasy". Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku.
 • Następnie, klikając na przycisk "Dalej", Klient przechodzi do przedostatniej strony "Podgląd", na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (w tym ustawowy podatek VAT), dostawy i kosztów przesyłki.
 • Zamówienie zostaje odesłane poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie". Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona.
 • Varius oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 • Varius  zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np./tj. w drodze kontaktu telefonicznego.
 • Varius zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 • Varius nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest obowiązany do ponownego uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest anulowane.

.

2.Umowa kupna

 Przedstawienie asortymentu w sklepie  Varius służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk "Wyślij zamówienie". Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z Varius następuje w momencie, gdy Varius przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na dostarczanie dowodu zakupu oraz faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi bądź przesyłanych pocztowo. Faktury wysyłane są w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu.

3. Limity zamówienia

 Produkty sprzedawane są  konsumentom w ilościach detalicznych oraz hurtowych. Oferta Varius kierowana jest do osób, które są w wieku umożliwiającym im zdolność do czynności prawnych.

III. Ceny i koszty przesyłki

1.Ceny
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki
2. Koszty przesyłki
Maksymalna waga każdej paczki, jaką możemy wysłać, wynosi 30kg lub 30kg gabarytowo. Zamówienia o wadze powyżej 30 kg będą wysyłane w 2 lub więcej paczkach (w zależności od wagi). W przypadku takich zamówień możliwe jest naliczenie opłaty manipulacyjnej na pokrycie dodatkowych kosztów w wysokości 18 zł brutto za dodatkową paczkę.Ostateczny koszt dostawy można zobaczyć w podglądzie zamówienia po zalogowaniu lub podaniu adresu dostawy.

IV. Dostawa

Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu złożenia zamówienia w przypadku wybrania płatności przy odbiorze; natomiast  wybór: płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą- liczony jest on od dnia zaksięgowania płatności(uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.)

Dostawa odbywa się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera.

W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, Varius zastrzega sobie prawo do zorganizowania częściowej dostawy najpóźniej w terminie 5 dni, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie.

W przypadku, gdy Varius nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, Varius  może wypowiedzieć umowę. Wówczas Varius powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, Varius zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu w momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności pracownika firmy Kurierskiej. W przypadku uszkodzenia towaru lub braku wskazanego w zamówieniu produktu należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier).

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu Klient powinien również  niezwłocznie skontaktować się z Serwisem Klienta Varius.  Varius ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, Varius przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna z Varius. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania.

V. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością Varius, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu Varius.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

Jeśli jesteś Konsumentem i dokonałeś zakupu na odległość w naszym Sklepie internetowym, zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się mailowo.

 Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 Prawo do odstąpienia od umowy

 • Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.
 • Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę Varius telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (VARIUS Ryszard Stoike Piękna 13 85-303 Bydgoszcz, sklep@varius.pl) W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.
 • Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie Varius w ciągu 14 dni.
 • Konsekwencje odstąpienia od umowy:

Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu; wraz z kopią dowodu zakupu (np. faktury VAT lub paragon zakupu). Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot towaru (koszt odesłania towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy Varius zwróci Klientowi poniesione koszty zakupu towaru przez Klienta wraz z kosztem dostarczenia towaru do klienta– niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Varius informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot kwoty następuje w ten sam sposób, w jaki została zrealizowana pierwotna transakcja, chyba że wyraźnie ustalono z Klientem inne warunki zwrotu poniesionych kosztów. Varius zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru. Towar należy odesłać w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na następujący adres:

VARIUS Ryszard Stoike

Piękna 13,

85-782 Bydgoszcz

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni. Klient ponosi koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia zakresu standardowego sprawdzenia właściwości lub sposobu użytkowania produktu.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

 • które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań,
 • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
 • które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduję się w zakładece Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie powyższego formularza i odesłanie go na poniższy adres:
VARIUS Ryszard Stoike Piękna 13, 85-782 Bydgoszcz  lub mailowo (sklep@varius.pl) 

 

VII. Gwarancja i odpowiedzialność

Paczki  z włókninami są pakowane próżniowo. Po otrzymaniu włókniny należy natychmiast ją rozpakować i pozostawić w stanie luźnym, żeby włókno nie uległo trwałemu odkształceniu i mogło wrócić do swojej pierwotnej postaci.

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie VARIUS objęte są gwarancją. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowanie

VIII. Metody płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

Metody płatności

Metody płatności dostępne w sklepie to: przelew natychmiastowy SKY-PAY, płatność przy odbiorze, przelew na polskie konto bankowe. W określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez klienta rodzaju dostawy, Varius zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.

 1. Przelew natychmiastowy SKY-PAL

Szybka, bezpieczna i wygodna metoda płatności. Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową swojego banku. Po dokonaniu transakcji automatycznie powrócisz na stronę Varius.

 1. Płatność gotówką przy odbiorze

 WAŻNE: Zdrowie naszych klientów, partnerów i usługodawców jest dla nas najważniejsze. Dlatego, aby zmniejszyć ryzyko infekcji i rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirus), prosimy o korzystanie z opcji płatności gotówką przy dostawie jedynie wtedy, gdy nie mogą Państwo użyć innej metody płatności.

 1. Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata)

 Prosimy przelać należną kwotę w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.

Dane do przelewu na polskie konto bankowe:

 • Rachunek bankowy: Paribas Bank
 • Nr konta dla przelewów w PLN: 91 1750 0012 0000 0000 3368 3073
 • Odbiorca:  VARIUS Ryszard Stoike Uznamska 5/25 85-782 Bydgoszcz
 • Adres odbiorcy:  Tytuł przelewu: numer zamówienia
 • Zamawiający: Imię i nazwisko
 • Kwota przelewu: końcowa suma rachunku
 1. Karty płatnicze:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Elektronic
 • Maestro

banner_1215x200A(1).png

IX. Ochrona danych osobowych

Firma podchodzi do ochrony danych osobowych klientów bardzo poważnie. Numery telefonów oraz maile przekazywane są jedynie przewoźnikom w celu dostarczenia przesyłki. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
VARIUS Ryszard Stoike NIP: 875-134-29-52  z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Uznamska 5/25

Kontakt z administratorem możliwy jest:

 • E-mail: sklep@varius.pl
 • telefon: 602637149
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy oraz archiwizacji przekazanych danych na podstawie art. 6 ust 1 ppkt a.) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i archiwizacji umowy a w pozostałych przypadkach do czasu wycofania zgody.
 4. Używamy Państwa danych osobowych w celu zrealizowania Państwa zamówień i przygotowania ich do wysyłki. Jeśli posiadają Państwo konto w naszym sklepie internetowym, konieczne będzie podanie danych logowania (adres e-mail i hasło) w celu weryfikacji kont
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Administrator przewiduje podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie Pani/Pana osoby w celu lepszego dopasowania jakości usług.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych uniemożliwi nam przyjęcie i realizację zamówienia.

X. Regulacja końcowa
 1. W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w  mocy prawnej.
 2. Korzystanie z serwisu www.varius.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.

 

 

 • Sklep zamknięty